Nazwa pełna

DITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000517226

NIP

5252591612

REGON

147350602

Data rejestracji

22 lipca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

19 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Słomińskiego 5 / 101, 00-195 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Transport lądowy pasażerski, miejski I podmiejski

 • Działalność taksówek osobowych

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Działalność obiektów sportowych

 • Pozostała działalność związana ze sportem

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz jest upoważniony do prowadzenia spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki, kieruje działalnością spółki, reprezentuje ją na zewnątrz I jest władny podejmować wszelkie decyzje, które mocą kodeksu spółek handlowych lub umowy spółki nie zostały zastrzeżone jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Komplementariuszem spółki jest dita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za którą działa paweł janusz poncyljusz prezes zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji.

Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

PAWEL.PONCYLJUSZ@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014