Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 lutego 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK SPORTOWY MODELARSTWA WODNEGO W POLSCE

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000517216

NIP

6783151450

REGON

123176212

Data rejestracji

17 lipca 2014 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, Polska

Cel działania

1. Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój sportów modelarskich w Polsce 2. Popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży 3. Koordynacja działalności członków w nim zrzeszonych 4. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji modelarstwa, a w szczególności modelarstwa wodnego 5. Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży zajmujących się modelarstwem, a w szczególności modelarstwem wodnym 6. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa wokół idei sportu modelarskiego 7. Promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play 8. Ze względu na wyjątkowy charakter sportu modelarskiego integrowanie osób niepełnosprawnych oraz osób w starszym wieku 9. Działalność szkoleniowa 10. Działalność wydawnicza

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Zrzeszanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25. 06. 2010 r. O sporcie, prowadzących działalność w zakresie sportu modelarskiego

  • Działalność wydawnicza

  • Szkolenie kadr trenersko-instruktorskich, animatorów oraz sędziów

  • Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego

  • Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży zajmujących się modelarstwem

  • Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu modelarskiego

  • Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej

  • Realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu, promocji, edukacji, kultury narodowej, integracji europejskiej, promocji zdrowia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

  • Organizację i prowadzenie treningów, zajęć sportowo- lekcyjnych, obozów sportowo-rehabilitacyjnych i turystycznych

  • Wspieranie działań klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych oraz innych członków związku

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych związku, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu związku uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

MAREKZ62@O2.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY