Nazwa pełna

FUNDACJA FUNDUSZ REWITALIZACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000514703

NIP

5862290754

REGON

222111466

Data rejestracji

25 czerwca 2014 r.

Adres siedziby

Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 81-455 Gdynia, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest realizacja społecznie i gospodarczo użytecznych celów poprzez prowadzenie i wspieranie: a)ochrony zabytków architektury i przyrody, a w szczególności zabytkowych zespołów dworskich, pałacowych i zamkowych na terenie Polski, b)ochrony, renowacji i rekonstrukcja zabytkowych założeń dworskich, pałacowych i zamkowych wraz z obiektami folwarcznymi i zalożeniami parkowymi, c)działalności edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej o charakterze wielokulturowym i integracyjnym, d)działalności szkoleniowej dla innych organizacji pozarządowynch oraz w szczególności grup społecznych narażonych na wykluczenie, e)społecznej aktywności obywateli, f)dobroczynności i działań humanitarnych, g)nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szerzenie oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonynch wykluczeniem społecznym, h)pomocy społecznej, w tym walka z wykluczeniem osób niezamożnych i w wieku emerytalnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żwiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, i)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie wartości chrześcijańskich, wspieranie działalności prowadzonej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, j)działalności charytatywnej

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

18,6 tys. zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: a)prezes zarządu jednoosobowo, b)dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, c)członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014