Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ŁOWCY UŚMIECHÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 czerwca 2014 r.

KRS

0000514264

NIP

7123291719

REGON

360259377

Adres siedziby

Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie w szczególności: 1. Popularyzowanie I upowszechnianie wiedzy na temat szkolnictwa przyszpitalnego, jego roli w edukacji, wychowywaniu I terapii pacjentów, 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci I młodzieży niepełnosprawnej, przewlekle chorej oraz wykluczonej społecznie I zagrożonej wykluczeniem społecznym, 3. Nawiązywanie kontaktów I współpracy z placówkami krajowymi I zagranicznymi, 4. Wspieranie działalności naukowej I dydaktycznej pracowników zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie I członków stowarzyszenia, 5. Zbieranie funduszy na potrzeby szkoły - szkolenia, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, 6. Zbieranie funduszy I nawiązywanie kontaktów ze sponsorami w celu wsparcia organizacji imprez organizowanych dla uczniów zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie, 7. Niesienie rehabilitacyjnej I psychologicznej pomocy dzieciom oraz młodzieży, 8. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień podopiecznych, 9. Wdrażanie nowych metod dydaktyki, 10. Poprawa jakości życia chorych dzieci, 11. Zwiększenie świadomości I tolerancji społecznej dotyczącej chorych I niepełnosprawnych, 12. Wspomaganie finansowe pacjentów w trudnej sytuacji osobistej, 13. Poprawa warunków pracy zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie, 14. Podwyższanie klwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia I współpracowników.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli, w tym oświadczenia woli dotyczące zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 7 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »