Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 10 października 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ŁOWCY UŚMIECHÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000514264

NIP

7123291719

REGON

360259377

Data rejestracji

24 czerwca 2014 r.

Adres siedziby

Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie w szczególności: 1. Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat szkolnictwa przyszpitalnego, jego roli w edukacji, wychowywaniu i terapii pacjentów, 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przewlekle chorej oraz wykluczonej społecznie i zagrożonej wykluczeniem społecznym, 3. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi, 4. Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie i członków stowarzyszenia, 5. Zbieranie funduszy na potrzeby szkoły - szkolenia, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, 6. Zbieranie funduszy i nawiązywanie kontaktów ze sponsorami w celu wsparcia organizacji imprez organizowanych dla uczniów zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie, 7. Niesienie rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy dzieciom oraz młodzieży, 8. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień podopiecznych, 9. Wdrażanie nowych metod dydaktyki, 10. Poprawa jakości życia chorych dzieci, 11. Zwiększenie świadomości i tolerancji społecznej dotyczącej chorych i niepełnosprawnych, 12. Wspomaganie finansowe pacjentów w trudnej sytuacji osobistej, 13. Poprawa warunków pracy zespołu szkół specjalnych przy uszd w lublinie, 14. Podwyższanie klwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia i współpracowników.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli, w tym oświadczenia woli dotyczące zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY