Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 30 maja 2014 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE ZIELONE LUBUSKIE

KRS

0000511830

Adres siedziby

Wyszyńskiego 133 / 4, 65-001 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 maja 2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia prezes podpisuje samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie . W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

Cel działania

1/działania na rzecz ekoliogii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,w tym m . In. A/wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju-ekorozwoju. B/poszukiwanie rozwiązań systemowych,technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu. C/promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną . D/podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady sektora rybołóstwa ,ochrony bałtyku i przybrzeżnych obszarów rybackich . 2/działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym m. In. Działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich . 3/działalnia na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej ,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej ,obywatelskiej i kulturowej. 4/nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. In. : a) edukacja młodzieży i uczniów; B) edukacja dorosłych, w tym nauczycieli; C) inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych; D) edukacja międzykulturowa; E) wspieranie działalności naukowej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 5/działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia . 6/działania wspomagające rozwój gospodarczy ,w tym rozwój przedsiębiorczości w tym m. In. Rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 7/krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci ,młodzieży i dorosłych w tym m. In. Działania wspirerające rozwój turystyki. 8/upowaszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 9/kulura,sztuka,ochrona dóbr kultury i tradycji ,w tym m. In. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych . 10/działania na rzecz osób niepełnosprawnych . 11/upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. ( c. D. W par 4 statutu )

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STOWARZYSZENIEZIELONELUBUSKIE@WP.PL