Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA CARDIOVASCULAR CENTER FOUNDATION

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000508955

NIP

6772381293

REGON

123115222

Data rejestracji

12 maja 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Miechowska 5B / 3, 30-055 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wspomagająca edukację

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Działalność portali internetowych

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność organizacji profesjonalnych

  • Pozostała działalność związana ze sportem

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje bieżącą działalnością fundacji I reprezentuje ja na zewnątrz. W przypadku zarządu jednoosobowego uprawnionym do reprezentowania I składania oświadczeń woli w imieniu fundacji jest prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego uprawnionymi do reprezentacji I składania oświadczeń woli w imieniu fundacji jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014