Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ENERGETYKA DLA PRZYSZŁOŚCI I ŚRODOWISKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000506053

Data rejestracji

15 kwietnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

15 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Al. Ujazdowskie 26, 00-478 Warszawa, Polska

Cel działania

A) propagowanie świadomego wykorzystania energii, b) promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, c) udzielanie porad obywatelskich w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania energią. D) edukacja obywatelska dotycząca świadomego gospodarowania zasobami energetycznymi, e) promowanie pasywnego budownictwa mieszkaniowego, f) popularyzacja wiedzy o nowoczesnych technologiach w branży energetycznej, g) szkolenie osób, rozpoczynających działalność projektową. H) promowanie idei trójgeneracji w miejskich I przemysłowych systemach ciepłowniczych, I) wspieranie opracowywanie projektów nowych rozwiązań prawnych I regulacyjnych, j) inicjowanie I opiniowanie propozycji zmian w polityce gospodarczej związanej z energetyką, k) zbieranie, analizowanie I publikowanie informacji na temat energetyki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia a także do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z dwoma członkami zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY