Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE FABRYKA INICJATYW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000505094

NIP

9452179634

REGON

123129454

Data rejestracji

17 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Zielińska 11A / 3, 31-227 Kraków, Polska

Cel działania

Działanie na rzecz: nauki, kultury, edukacji, oświaty, wychowania, ekologii i ochrony środowiska naturalnego, edukacji cyfrowej, promocji sektora rybnego oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów, konferencji, spotkań, paneli dyskusyjnych oraz organizowania koncertów muzycznych, w tym również i o charakterze charytatywnym i dobroczynnym w szczególności: - działania na rzecz edukacji elektronicznej i cyfryzacji; - działania na rzecz aktywizacji życia osób starszych w wieku 45 +; - propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym; - rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw lokalnych; - działania na rzecz rozwoju sektora rybnego; - upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej; - aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym regionu między innymi poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne; - promowanie i wspieranie twórczości artystycznej i literackiej lokalnych twórców, animowanie życia artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych i seniorów; - działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; - przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych; - promowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, zabytków, sportu oraz kultury; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; - doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizacji punktów doradztwa i poradnictwa; - organizowanie i udział w imprezach promujących region; - organizowanie koncertów, wystepów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą; Ciąg dalszy w statucie stowarzyszenia podpunkt p) i kolejne

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

6,7 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia jest prezes jednoosobowo bądź dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@FABRYKAINICJATYW.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY