Nazwa pełna

FUNDACJA FILOZOFIA NA RZECZ DIALOGU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000504853

REGON

147191010

Data rejestracji

8 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Idzikowskiego 8 / 44, 00-710 Warszawa, Polska

Cel działania

1)podejmowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia społecznej roli filozofii; 2)aktywność na rzecz wypracowywania filozoficznych podstaw dialogu pomiędzy jednostkami ludzkimi, społecznościami, ideologiami, narodami, państwami i kulturami; 3)promowanie międzydoktrynalnego dialogu w filozofii; 4)upowszechnianie filozoficznej i interdyscyplinarnej wiedzy o dialogu oraz o potrzebie filozofii w sferze społeczno-kulturowej. 5)wspieranie filozoficznych badań w zakresie problematyki dialogu i społecznej roli filozofii, inicjowanie nowych kierunków badawczych w obrębie tej problematyki; Wspieranie upowszechniania wyników tych badań.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY