Aktywa ogółem

Aktywa Obrotowe

Aktywa - Należności krótkoterminowe

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem