Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 31 stycznia 2017 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "OTWÓRZ SIĘ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000502432

NIP

5242767966

REGON

147180146

Data rejestracji

18 marca 2014 r.

Adres siedziby

Wyspowa 29 / 1, 03-687 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców. 2. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie i umożliwienie pełnego i równoprawnego uczestnictwa w kulturze wszystkim grupom społecznym. 3. Rozwój komunikacji społecznej i środków przekazu w kraju i za granicą. 4. Wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. 5. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 6. Wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej. 7. Promowanie idei otwartości, szczerości i współdziałania między ludźmi.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

OTWORZSIE.ORG.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@OTWORZSIE.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY