Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ "RAZEM DLA DZIECI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000501927

NIP

5472149947

REGON

243513984

Data rejestracji

19 marca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

16 listopada 2016 r.

Adres siedziby

Piastowska 40, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko- Biała, Polska

Cel działania

1. Celem fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony I promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w obszarach : a) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, promocją zdrowia I profilaktyką zdrowotną, w szczególności wspieranie szpitala pediatrycznego w bielsku - białej, poprzez : - podejmowanie I wspieranie działań w zakresie poprawy infrastruktury, pomieszczeń I urządzeń szpitala oraz doposażenia w specjalistyczny sprzęt I aparaturę medyczną, upowszechnianie I pomoc we wdrażaniu przez szpital programów celowych dla mieszkańców regionu, - upowszechnianie I pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych I diagnostycznych przez szpital, - wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu. B) działalność z zakresu informacji naukowej, organizowania sympozjów, szkoleń I innych konferencji naukowych. 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Reprezentować fundację na zewnątrz może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu tj. Powyżej 10. 000,00 złotych oświadczenie woli składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes I wiceprezes lub członek zarządu, działający łącznie. 3. Prezes zarządu zawiera umowy o pracę z pracownikami fundacji lub powierza wykonywanie określonych zadań lub czynności w ramach innego stosunku prawnego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY