Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ "RAZEM DLA DZIECI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000501927

NIP

5472149947

REGON

243513984

Data rejestracji

19 marca 2014 r.

Adres siedziby

Piastowska 40, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko- Biała, Polska

Cel działania

1. Celem fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony I promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w obszarach : a) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, promocją zdrowia I profilaktyką zdrowotną, w szczególności wspieranie szpitala pediatrycznego w bielsku - białej, poprzez : - podejmowanie I wspieranie działań w zakresie poprawy infrastruktury, pomieszczeń I urządzeń szpitala oraz doposażenia w specjalistyczny sprzęt I aparaturę medyczną, upowszechnianie I pomoc we wdrażaniu przez szpital programów celowych dla mieszkańców regionu, - upowszechnianie I pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych I diagnostycznych przez szpital, - wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu. B) działalność z zakresu informacji naukowej, organizowania sympozjów, szkoleń I innych konferencji naukowych. 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Reprezentować fundację na zewnątrz może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu tj. Powyżej 10. 000,00 złotych oświadczenie woli składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes I wiceprezes lub członek zarządu, działający łącznie. 3. Prezes zarządu zawiera umowy o pracę z pracownikami fundacji lub powierza wykonywanie określonych zadań lub czynności w ramach innego stosunku prawnego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY