Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 16 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "INSTYTUT MYŚLI DEMOKRATYCZNEJ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000501360

NIP

5252708184

REGON

366977010

Data rejestracji

11 marca 2014 r.

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Cel działania

A. Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot a także współpracy i solidarności międzynarodowej oraz pokoju; B. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych; C. Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i ekologicznej; D. Promocja praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym promocja równego traktowania kobiet i mężczyzn; E. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz f. Działalność charytatywna; G. Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie uzależnieniom oraz hiv/aids; H. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; J. Przeciwdziałanie patologiom społecznym; K. Działania na rzecz integracji europejskiej; I. Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych; M. Poprawa dostępu do zatrudnienia; N. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; O. Działanie na rzecz ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; P. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; R. Promocja i organizacja wolontariatu; S. Równość szans, zapobieganie zmianom klimatycznym, sprawiedliwość ekologiczna.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu zarządu fundacji składa prezes zarządu fundacji lub członek zarządu fundacji lub pełnomocnik powołany przez cały zarząd fundacji. Pełnomocnik powołany przez zarząd fundacji może składać oświadczenia woli jedynie w zakresie przyznanym uchwałą zarządu fundacji powołującą pełnomocnika. 2. W sprawach majątkowych powyżej 5. 000,00 zł wymagane jest oświadczenie woli prezesa zarządu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Do zatrudnienia pracowników i ustalania wysokości ich wynagrodzeń uprawniony jest każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Fundator Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY