Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 30, obowiązujące od 26 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000499822

NIP

7010414089

REGON

147116303

Data rejestracji

26 lutego 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

12.1 mln zł

Kapitał wpłacony

12.1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

1000 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność portali internetowych

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Produkcja artykułów spożywczych

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego - 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014