Nazwa pełna

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000499822

NIP

7010414089

REGON

147116303

Data rejestracji

26 lutego 2014 r.

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 11 / 14, 01-510 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

12,08 mln zł

Kapitał wpłacony

12,08 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

1 000,00 tys. zł

Status płatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego - 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014