Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KRE - AKTYWNI

KRS

0000498453

NIP

7252074119

REGON

101740894

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 104 / 6, 90-357 Łódź, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 lutego 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Informacja, edukacja, aktywizacja i integracja ludzi w różnym wieku; Promocja wykorzystania nowych technologii w życiu i w pracy; Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej; Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia, ekologii i nowych technologii; Prowadzenie działalności na rzecz interesów grup defaworyzowanych, niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia i ubogich; Przeciwdziałanie wykluczeniu, patologii i bezrobociu oraz wszelkim formom dyskryminacji, nietolerancji i marginalizacji osób w różnym wieku; Wspieranie innowacyjnych metod nauczania i praktyk uczenia się przez całe życie; Wspieranie zawodowe, kulturalne i oświatowe swoich członków i sympatyków; Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków i sympatyków stowarzyszenia poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, sympozjów; Promocja zatrudnienia, rozwoju i aktywizacji zawodowej oraz wiedzy o przedsiębiorczości i samozatrudnieniu; Prowadzenie działalności charytatywnej i w zakresie pomocy społecznej; Działanie na rzecz rozwoju gminy łódź, regionu łódzkiego i innych regionów; Działalność wspomagająca i propagująca rozwój gospodarczy i samorządność; Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej; Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; Współpraca krajowa i zagraniczna w zakresie wspierania przedsiębiorczości i grup defaworyzowanych; Wspieranie działań związanych z pokonywaniem barier wynikających m. In. Z niepełnosprawności, dystansu, uwarunkowań kulturowych, socjalnych i językowych; Wspieranie działań na terenach wiejskich w zakresie przedsiębiorczości, kultury, sportu, działań społecznych i innowacyjności; Realizacja projektów społecznych, ekologicznych i edukacyjnych oraz unii europejskiej.

Beneficjenci rzeczywiści
Kapituła Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,5 tys. zł