Nazwa pełna

EUROMET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000497503

NIP

7511773095

REGON

161572970

Data rejestracji

10 lutego 2014 r.

Adres siedziby

Jagielońska 14E, 46-203 Kluczbork, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu z prokurentem, członek zarządu z pełnomocnikiem ,lub pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015