Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 28 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

EUROMET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000497503

NIP

7511773095

REGON

161572970

Data rejestracji

10 lutego 2014 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Jagielońska 14E, 46-203 Kluczbork, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja metali szlachetnych

 • Produkcja aluminium hutniczego

 • Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

 • Produkcja miedzi

 • Odlewnictwo metali lekkich

 • Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność szpitali

 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Praktyka pielęgniarek i położnych

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja cementu

 • Produkcja wapna i gipsu

 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 • Produkcja monet

 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa skór

 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek

 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu z prokurentem, członek zarządu z pełnomocnikiem ,lub pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015