Nazwa pełna

EUROMET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000497503

NIP

7511773095

REGON

161572970

Data rejestracji

10 lutego 2014 r.

Data ostatniej zmiany

8 października 2015 r.

Adres siedziby

Jagielońska 14E, 46-203 Kluczbork, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja metali szlachetnych

 • Produkcja aluminium hutniczego

 • Produkcja wyrobów z aluminium I stopów aluminium

 • Produkcja miedzi

 • Odlewnictwo metali lekkich

 • Odlewnictwo miedzi I stopów miedzi

 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wykonywanie konstrukcji I pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali I chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów I biżuterii

 • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów I biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność szpitali

 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Praktyka pielęgniarek I położnych

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja cementu

 • Produkcja wapna I gipsu

 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 • Produkcja monet

 • Produkcja wyrobów jubilerskich I podobnych

 • Produkcja sztucznej biżuterii I wyrobów podobnych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie I oblicowywanie ścian

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego I półproduktów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna I materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków I samolotów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego I drobnych wyrobów metalowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia I artykułów skórzanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion I pasz dla zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa kwiatów I roślin

 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa skór

 • Sprzedaż hurtowa owoców I warzyw

 • Sprzedaż hurtowa mięsa I wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów I tłuszczów jadalnych

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych I piekarskich

 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao I przypraw

 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki I mięczaki

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

 • Sprzedaż hurtowa odzieży I obuwia

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych I szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa perfum I kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych I medycznych

 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów I sprzętu oświetleniowego

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa maszyn I urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek

 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej I wodnej

 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia I maszyn dziewiarskich

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

 • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu z prokurentem, członek zarządu z pełnomocnikiem ,lub pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015