Nazwa pełna

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZDOBYWCY MARZEŃ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000496940

NIP

7123285914

REGON

061658108

Data rejestracji

5 lutego 2014 r.

Data ostatniej zmiany

18 czerwca 2018 r.

Adres siedziby

Hirszfelda 6, 20-092 Lublin, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia I szczęścia dzieci I młodzieży niepełnosprawnych. 2. Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom I młodzieży niepełnosprawnym, ich rodzinom I opiekunom. 3. Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu I rehabilitacji dzieci I młodzieży niepełnosprawnych. 4. Podejmowanie I propagowanie inicjatyw, postaw I działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci I młodzieży niepełnosprawnych. 5. Inicjowanie I organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz stowarzyszenia I jego podopiecznych. 6. Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom I młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom I opiekunom. 7. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego I społecznego dzieci I młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności I niezależności życiowej. 8. Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania. 9. Kształtowanie świadomości opinii publicznej I popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb I możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci I młodzieży). 10. Promowanie, wspieranie rozwoju I upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej I sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci I młodzieży).

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY