Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 18 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZDOBYWCY MARZEŃ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000496940

NIP

7123285914

REGON

061658108

Data rejestracji

5 lutego 2014 r.

Adres siedziby

Hirszfelda 6, 20-092 Lublin, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 2. Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 3. Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 4. Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 5. Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz stowarzyszenia i jego podopiecznych. 6. Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom. 7. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej. 8. Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania. 9. Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży). 10. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY