Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET DOROSŁEGO CZŁOWIEKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000494997

NIP

9151792009

REGON

022344780

Adres siedziby

Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 3. Nauka,edukacja,oświata I wychowanie, 4. 0chrona I promocja zdrowia, 5. Promocja I organizacja wolontariatu, 6. Wspieranie I upowszechnianie kultury fizycznej I sportu, 7. Turystyka I krajoznawstwo, 8. Kultura, sztuka, ochronna dóbr kultury I dziedzictwa narodowego, 9. Ekologia I ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, lo. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, 11 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów I współpracy między społecznościami, 12. Działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn, 13. Upowszechnianie I ochrona praw konsumentów, 14. Działalność na rzecz kombatantów I osób represjonowanych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu dzaiałających łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 05. 09. 2013 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}