Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 17 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NAUKOWE PRO SCIENTIA IURIDICA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000494929

NIP

7123303954

REGON

361582761

Data rejestracji

20 stycznia 2014 r.

Adres siedziby

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: - rozwój i popularyzowanie nauk prawnych, - doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych prawem, - wyrażanie poglądów w kwestiach stanowienia prawa i praworządności, - rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa, - wspieranie organizacji o podobnym celu działania, ze szczególnym uwzględnieniem studenckiego koła naukowego prawników umcs.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzysznia jest upoważniony prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub sekretarzem. W pozostałych sprawach dokumenty podpisuje prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY