Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO BIOLOGII MEDYCZNEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 grudnia 2013 r.

KRS

0000492755

Adres siedziby

Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz promocji oraz popieranie rozwoju w obszarze dyscypliny wiedzy - biologii medycznej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1) integrowania środowisk naukowych, klinicznych I diagnostycznych z różnych obszarów I dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy - biologii medycznej; 2) opracowywania założeń, ram, wymogów, standardów itd. , które będą tworzyły podwaliny dla specjalności - biologia medyczna; 3) kształtowania właściwych postaw społecznych I etyki zawodowej środowisk naukowych I klinicznych zajmujących się biologią medyczną; 4) popularyzacji w kraju I za granicą osiągnięć biologii medycznej; 5) zachęcanie do pracy naukowej I inicjowanie badań w zakresie biologii medycznej.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie zarządu głównego stowarzyszenia łącznie, z tym zastrzeżeniem, że do: a) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, b) nabycia, zbycia lub objęcia udziałów lub akcji w spółce, c) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, d) wynajęcia lub wydzierżawienia nieruchomości stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 (trzy) lata, e) rozporządzenia składnikiem majątku stowarzyszenia o wartości wyższej niż 500. 000 (pięćset tysięcy) złotych lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego tę wartość, f) przyjęcia lub odrzucenia spadku, wymagana jest uchwała zarządu głównego podjęta większością co najmniej 2/3 (dwie trzecie) głosów.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

14 aktualnych powiązań