Nazwa pełna

SKLEJKA ORZECHOWO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000491363

NIP

7890001711

REGON

000122973

Adres siedziby

Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 grudnia 2013 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

32,5 mln zł

Kapitał wpłacony

32,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 3 grudnia 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UMOCOWUJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

706,1 tys. zł

2020 r.

271,5 tys. zł

2019 r.

63,2 tys. zł

2018 r.

564,5 tys. zł

2017 r.

221 tys. zł

2013 r.

534,3 tys. zł

2010 r.

1,9 tys. zł

2007 r.

17,5 tys. zł

2005 r.

754,2 tys. zł

2005
2007
2010
2013
2017
2018
2019
2020
2021
754,2 tys. zł 17,5 tys. zł 1,9 tys. zł 534,3 tys. zł 221 tys. zł 564,5 tys. zł 63,2 tys. zł 271,5 tys. zł 706,1 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@SKLEJKAORZECHOWO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013