Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 8 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

KRS

0000487557

NIP

6652993059

REGON

302591964

Adres siedziby

Kwiatowa 21, 62-510 Konin, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 listopada 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest działalność informacyjno - edukacyjno - psychologiczna, mająca na celu: 1) zapewnienie standardów europejskich w zakresie opieki porodowej i okołoporodowej 2) wzmocnienie relacji rodzic - dziecko; 3) podniesienie poziomu wiedzy kobiet ciężarnych i ich rodzin z zakresu przebiegu ciąży, porodu i połogu; 4) edukacja i wsparcie kobiet z problemami nietrzymania moczu i obniżania narządów płciowych; 5) edukacja i wsparcie rodzin z zakresu pierwszej pomocy; 6) edukacja i wsparcie położnych w dążeniu do samodzielności i niezależności w opiece nad kobietą i noworodkiem; 7) podniesienie poziomu wiedzy i wspomaganie rozwoju wiedzy z zakresu opieki nad noworodkiem i niemowlęciem; 8) podnoszenie kwalifikacji personelu położniczego, psychologicznego, pediatrycznego, ginekologicznego, fizjoterapeutycznego, pedagogicznego, logopedycznego; 9) wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego wychowywania swoich dzieci; 10) budowanie dojrzałych relacji opartych o wiedzę: rozwoju dziecka, o zmianach zachodzących w relacji rodzic - dziecko od poczęcia do dorosłości, o prawidłowej komunikacji, o wychowywaniu bez użycia przemocy; 11) propagowanie idei karmienia naturalnego; 12) propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa; 13) wyrównywanie szans dzieci z różnych środowisk społecznych poprzez masaże niemowląt, rehabilitacje, opiekę psychologiczną; 14) edukacja i wsparcie kobiet ciężarnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub pochodzących z rodzin alkoholowych; 15) edukacja kobiet ciężarnych z zakresu rozwoju płodu i laktacji oraz wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka; 16) wsparcie psychologiczno-terapeutyczne rodzin ze środowisk patologicznych, zagrożonych ubóstwem; 17) wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i relacji rodzic - dziecko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i chorobą alkoholową; 18) opiekę dzienną nad dzieckiem.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane