Nazwa pełna

INSTYTUT EDUKACJI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000487031

NIP

7773234726

REGON

302589915

Data rejestracji

28 listopada 2013 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

106.3 mln zł

Kapitał wpłacony

106.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

  • Szkoły policealne oraz wyższe

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Wychowanie przedszkolne

  • Szkoły podstawowe

  • Gimnazja I szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednego członka zarządu, do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2013