Dane aktualne

Nazwa pełna

INSTYTUT EDUKACJI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 listopada 2013 r.

KRS

0000487031

NIP

7773234726

REGON

302589915

Kapitał zakładowy

106.3 mln zł

Kapitał wpłacony

106.3 mln zł

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

  • Szkoły policealne oraz wyższe

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Wychowanie przedszkolne

  • Szkoły podstawowe

  • Gimnazja I szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednego członka zarządu, do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2013

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »