Nazwa pełna

SOLAR WEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000486223

NIP

7481587599

REGON

161564870

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 grudnia 2013 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

17,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i występowania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU SOLAR WEST POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 9 sierpnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 21 listopada 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017