Nazwa pełna

VOX DETAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000482493

NIP

7773233690

REGON

302542210

Data rejestracji

25 października 2013 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.1 mln zł

Kapitał wpłacony

1.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego I pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników I innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Transport drogowy towarów

  • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Naprawa I konserwacja mebli I wyposażenia domowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014