Nazwa pełna

VOX DETAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000482493

NIP

7773233690

REGON

302542210

Data rejestracji

25 października 2013 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.1 mln zł

Kapitał wpłacony

1.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego I pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników I innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Transport drogowy towarów

  • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Naprawa I konserwacja mebli I wyposażenia domowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014