SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000473957

Numer NIP

5252564383

Numer REGON

146861973

Ta organizacja została wykreślona z KRS

Prezentowane dane pochodzą z 2 sierpnia 2017 r.

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Kapitał zakładowy

5 tys.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
  • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
  • 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  • 64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
  • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  • 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
  • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
  • 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Wspólnicy