Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 4 marca 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ

KRS

0000473655

NIP

7123289651

REGON

061601887

Adres siedziby

Bernarda Wapowskiego 2 / 8, 20-491 Lublin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 sierpnia 2013 r.

Rozwiązanie

Uchwała nr 1/2020 nadzwyczajnego walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowaryszenia, 20. 01. 2020

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1. Prowadzenie badań opinii społecznej i rynku na użytek publiczny, a w szczególności: a)inspirowanie,organizowanie i prowadzenie badania opinii społecznej i rynku,b)gromadzenie, opracowanie i udostępnianie danych z badań opinii społecznej i rynku, c) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o stanie i tendencji zmian opinii społecznej i rynku,d) przekazywanie wyników badań społeczeństwu za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji,e) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej związanej z realizacją powyższych zadań,f)organizowanie współpracy i wymiany informacji w środowisku badaczy rynku rynku i opinii,g) promowanie i upowszechnianie informacji dotyczących funkcji i znaczenia badań rynku i opinii,h) działanie na rzezcz przestrzegania standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza rynku i opinii publicznej. 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w róznorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 4. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmujących zadania w zakresie: a) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; B) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; C) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; D) nauki, edukacji, oświaty, kultury i wychowania; E) porządku i bezpieczeńsywa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; F) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; G)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór