Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS

KRS

0000473488

NIP

5252565187

REGON

146826296

Adres siedziby

Zielna 39, 00-108 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 sierpnia 2013 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Celem fundacji są: badania nad kulturą prawną i duchowym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura Polska oraz propagowanie ich w życiu publicznym i systemie prawnym, a w szczególności: 1. Afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, oraz działania na rzecz ochrony wynikających z niej praw człowieka i obywatela, zwłaszcza 2. Działanie na rzecz prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju 3. Działanie na rzecz poszanowania małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz promowanie rozwiązań prawnych służących ich ochronie 4. Działanie na rzecz ochrony praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami 5. Działanie na rzecz prawnej ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją 6. Działanie na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej duchowego dziedzictwa narodu, w którym zakorzeniona jest kultura Polska oraz 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i marginalizacji osób lub grup społecznych z powodu ich przywiązania do wartości, o kórych mowa w punkcie 6 8. Pomoc prawna osobom lub organizacjom, których działalność obejmuje cele wymienione w punktach 1-7

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.ORDOIURIS.PL

Adres e-mail

BIURO@ORDOIURIS.PL

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023