Nazwa pełna

MAŁOPOLSKIE FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH W TARNOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000047168

NIP

8732894656

REGON

852536494

Data rejestracji

25 września 2001 r.

Adres siedziby

Józefa Szujskiego 66 / 307, 33-100 Tarnów, Polska

Cel działania

1. Wspieranie inicjatyw prowadzących do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych 2. Współpraca z samorządem województwa i samorządami lokalnymi w zakresie rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości, infrastruktury, ochrony środowiska i promocji 3. Inicjowanie przedsięwzięć służących pozyskiwaniu środków krajowych i zagranicznych na realizację zadań statutowych 4. Współpraca z administracją państwową 5. Kreowanie rozwiązań służących popularyzacji wiedzy i osiągnięć naukowych w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami 6. Aktywna współpraca z samorządami lokalnymi, przedstawicielami biznesu na rzecz aktywizacji gospodarczej z uwzględnieniem przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy i rozwoju małej przedsiębiorczości 7. Ścisła współpraca z urzędami pracy w zakresie ich działań statutowych 8. Popularyzacja i aktywizowanie niekonwencjonalnych metod pracy, tworzenia miejsc pracy -opracowanie stosownych wniosków, pozyskiwanie na te cele środków krajowych i zagranicznych 9. Popularyzacja rozwiązań ukierunkowanych na adaptację małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych 10. Podejmowanie wszelkich działań przy wykorzystaniu środków krajowych i zagranicznych zmierzających do przygotowania różnych środowisk małopolski do wejścia w programy przystosowawcze w zakresie wymogów unijnych 11. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania regionalnych programów rozwoju 12. Pozyskiwanie lokalnych inwestorów, inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej, tworzenie systemu informacji dla inwestorów 13. Promocja wszelkich przedsięwzięć służących zwiększaniu innowacyjności oraz dynamizowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli i wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagany jest podpis przewodniczącego zarządu lub upoważnionej przez niego osoby. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zarządu są: prezes, dwóch wiceprezesów działających łącznie lub osoba upoważniona przez prezesa.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002