Nazwa pełna

FUNDACJA LAWPOINT

KRS

0000470827

NIP

9522125679

REGON

146815938

Adres siedziby

Palmowa 15F / 6, 04-684 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

6 sierpnia 2013 r.

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.02.2017

    Do

    01.02.2019

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków fundacji składa prezes zarządu. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków fundacji składają łącznie dwaj członkowie zarządu. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, coroczne sprawozdanie z działalności fundacji podpisuje prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego sprawozdanie podpisuje łącznie dwóch członków zarządu.

Cel działania

1) szerzenie dostępu do pomocy prawnej dla osób niezamożnych, konsumentów, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, osób poszkodowanych oraz innych grup potrzebujących pomocy prawnej, 2) szerzenie pomocy prawnej mającej na celu ochronę: a. Praw człowieka i obywatela, b. Zwierząt, c. Środowiska naturalnego, d. Innych aspektów społecznie istotnych, 3) rozwijanie wiedzy i świadomości prawnej w społeczeństwie, 4) prowadzenie badań nad prawem, 5) kształtowanie prawa, 6) prowadzenie działalności gospodarczej pozwalającej na realizację celów statutowych i rozwój fundacji.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013