Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA MOZAIKA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 lipca 2013 r.

KRS

0000470298

NIP

5732846118

REGON

243320831

Adres siedziby

Staropolska 1, 42-218 Częstochowa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Praktyka lekarska ogólna

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Wychowanie przedszkolne

 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wychowanie przedszkolne

 • Szkoła podstawowa

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. Do reprezentowania fundacji przed sądami I organami administracji publicznej upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJA-MOZAIKA.PL

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJA-MOZAIKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013

6 aktualnych powiązań