Koszty ogółem

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Amortyzacja

Koszty - Usługi obce

Koszty - Podatki i opłaty

Koszty - Wynagrodzenia

Koszty - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia