Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ENO CARPATHIAN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000466841

NIP

6842636670

REGON

180989959

Data rejestracji

21 czerwca 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

1, Kombornia, 38-420 Korczyna, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność organizacji członkowskich

 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Edukacja

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Zakwaterowanie

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@ENOCARPATHIAN.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE