Nazwa pełna

FUNDACJA ENO CARPATHIAN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000466841

NIP

6842636670

REGON

180989959

Data rejestracji

21 czerwca 2013 r.

Adres siedziby

1, Kombornia, 38-420 Korczyna, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność organizacji członkowskich

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Edukacja

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników I agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Zakwaterowanie

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych I bezalkoholowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@ENOCARPATHIAN.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE