Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM "ŻURAWINKA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000046641

NIP

7791633218

REGON

630290303

Data rejestracji

15 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

21 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Żurawinowa 5 / 7, 61-455 Poznań, Polska

Cel działania

Niesienie wszechstronnej pomocy, we wszystkich dziedzinach życia, osobom z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także ich opiekunom I rodzinom

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami

 • Promocja I organizacja wolontariatu

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin I osób

 • Działalność charytatywna

 • Ochrona I promocja zdrowia

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Promocja zatrudnienia I aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy

 • Nauka, edukacja, oświata I wychowanie

 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci I młodzieży

 • Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Upowszechnianie I ochrona wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami

 • Promocja I organizacja wolontariatu

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin I osób

 • Działalność charytatywna

 • Ochrona I promocja zdrowia

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Promocja zatrudnienia I aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy

 • Nauka, edukacja, oświata I wychowanie

 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci I młodzieży

 • Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism dotyczących praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy: prezesa lub prezeski, wiceprezesa lub wiceprezeski, lub sekretarza I skarbnika/skarbniczki łącznie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.ZURAWINKA.PL

Adres e-mail

ZURAWINKA@ZURAWINKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1197-A SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU