Przychody ogółem

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży

Przychody - Zmiana stanu produktów

Przychody finansowe - Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek z zaangażowaniem w kapitale

Przychody finansowe - Odsetki

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe