Nazwa pełna

POLSKA UNIA SZPITALI SPECJALISTYCZNYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000464211

NIP

5213674328

REGON

147286815

Data rejestracji

19 czerwca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

3 września 2015 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Zadaniami związku w szczególności jest: 1) reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej, ekonomicznej organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, 4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców; 5) współdziałanie I współpraca z innymi organizacjami pracodawców I pacjentów; 6) organizowanie szkoleń pracodawców; 7) prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie. 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes działający łącznie z wiceprezes albo dwóch wiceprezesów łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY