Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 8 października 2013 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA RADA ODRODZENIA NARODOWEGO BIAŁORUSI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000462475

NIP

5423231867

REGON

200783898

Data rejestracji

17 maja 2013 r.

Adres siedziby

Płaska 21A, 15-723 Białystok, Polska

Cel działania

1. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na białorusi, 3. Pomoc białorusinom w kraju i za granicą, 4. Wspieranie działań na rzecz osób represjonowanych, 5. Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, oraz tradycji kulturowej w białorusi, 7. Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej, 8. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 9. Wspieranie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10. Wspieranie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 11. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na białorusi oraz rozpowszechnianie idei samorządności, 12. Wspieranie działań wspomagających rozwój edukacji, oświaty i wychowania, 13. Upowszechnianie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, 14. Wspieranie pozarządowych ośrodków analitycznych, organizacji i osób do odbioru, przetwarzania, analizy informacji na rzecz rozwoju demokracji i europejskiego dialogu modernizacji białorusi, 15. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
  • Od 17 maja 2013 r.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY