Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "DLA ROZWOJU GMINY SZAFLARY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000462004

NIP

7352857298

REGON

122855187

Data rejestracji

20 maja 2013 r.

Adres siedziby

Na Brzegu 21, Bańska Niżna, 34-424 Szaflary, Polska

Cel działania

Szeroko pojęta działalność mająca na celu pomoc, wsparcie, wymiany doświadczeń I rozwój mieszkańców regionu gminy szaflary oraz całego podhala. Działalność charytatywna. Kształtowanie patriotycznych postaw, dbałość o historię, podtrzymywanie tradycji podhala, oraz rozwój świadomości obywatelskiej, religijnej I kulturowej. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych. Działalność na rzecz promocji I rozwoju terenów górskich. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność o charakterze naukowym, edukacyjnym, oświatowym, wychowawczym. Organizacja wypoczynku dla dzieci I młodzieży. Organizacja masowych imprez sportowych I kulturalnych promujących tradycyjne wartości, takie jak: praca, przyjaźń I pomoc innym. Integracja członków stowarzyszenia oraz środowiska mieszkańców gminy szaflary I całego podhala. Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków stowarzyszenia oraz samorządu gospodarczego, w szczególności wobec administracji samorządowej I państwowej a także opinii publicznej. Udział w tworzeniu I zmianie prawa, zgodnie z interesami członków I samorządu. Kształtowanie regionalnej polityki gospodarczej oraz dążenie do rozwoju gospodarczego na terenie objętym działaniem stowarzyszenia. Kształtowanie I upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. Promowanie członków stowarzyszenia w kraju I za granicą. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, wyjazdów, szkoleń I doradztwa gospodarczego oraz pomocy na rzecz członków stowarzyszenia oraz mieszkańców gminy szaflary I całego podhala. Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego. Prowadzenie działalności edukacyjnej I kulturoznawczej. Współpraca z innymi organizacjami I instytucjami (w tym pozarzadowymi), mediami, sektorem gospodarczym. Organizowanie akcji społecznych. Prowadzenie rejestru stowarzyszenia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków mających stowarzyszenia oraz umów I zobowiązań w jego imieniu upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie w tym prezes lub wiceprezes. Inne pisma lub dokumenty nie skutkujące zobowiązaniami majątkowymi stowarzyszenia podpisuje prezes

Zobacz jeszcze 2 powiązania historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 powiązanie historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY