Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 24 października 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "DLA ROZWOJU GMINY SZAFLARY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000462004

NIP

7352857298

REGON

122855187

Data rejestracji

20 maja 2013 r.

Adres siedziby

Na Brzegu 21, Bańska Niżna, 34-424 Szaflary, Polska

Cel działania

Szeroko pojęta działalność mająca na celu pomoc, wsparcie, wymiany doświadczeń i rozwój mieszkańców regionu gminy szaflary oraz całego podhala. Działalność charytatywna. Kształtowanie patriotycznych postaw, dbałość o historię, podtrzymywanie tradycji podhala, oraz rozwój świadomości obywatelskiej, religijnej i kulturowej. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność na rzecz promocji i rozwoju terenów górskich. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność o charakterze naukowym, edukacyjnym, oświatowym, wychowawczym. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizacja masowych imprez sportowych i kulturalnych promujących tradycyjne wartości, takie jak: praca, przyjaźń i pomoc innym. Integracja członków stowarzyszenia oraz środowiska mieszkańców gminy szaflary i całego podhala. Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków stowarzyszenia oraz samorządu gospodarczego, w szczególności wobec administracji samorządowej i państwowej a także opinii publicznej. Udział w tworzeniu i zmianie prawa, zgodnie z interesami członków i samorządu. Kształtowanie regionalnej polityki gospodarczej oraz dążenie do rozwoju gospodarczego na terenie objętym działaniem stowarzyszenia. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. Promowanie członków stowarzyszenia w kraju i za granicą. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, wyjazdów, szkoleń i doradztwa gospodarczego oraz pomocy na rzecz członków stowarzyszenia oraz mieszkańców gminy szaflary i całego podhala. Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturoznawczej. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami (w tym pozarzadowymi), mediami, sektorem gospodarczym. Organizowanie akcji społecznych. Prowadzenie rejestru stowarzyszenia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków mających stowarzyszenia oraz umów i zobowiązań w jego imieniu upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie w tym prezes lub wiceprezes. Inne pisma lub dokumenty nie skutkujące zobowiązaniami majątkowymi stowarzyszenia podpisuje prezes

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY