Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 15 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PRO ANIMALI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000461289

NIP

6351831988

REGON

243272032

Data rejestracji

13 maja 2013 r.

Adres siedziby

Łąkowa 18 / A, Łaziska Górne, 43-173 Łaziska Średnie, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw zwierząt. 2. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt. 3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, potrzebującymi pomocy i porzuconymi. 4. Ograniczanie populacji kotów wolno żyjących poprzez programy ich sterylizacji i kastracji. 5. Działalność adopcyjna zwierząt. 6. Organizowanie opieki weterynaryjnej. 7. Działania na rzecz ochrony gaturnków dziko żyjących. 8. Powszechna edukacja ekologiczna, szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 9. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pogadanek, wystaw zwierząt oraz organizowanie imprez sportowych propagujących aktywny tryb życia z udziałem zwierząt)

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakrsie zachowań zwierząt

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (prowadzenie schronisk dla zwierząt)

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego

 • Pozostała działalność wydawnicza sprzedaż kalendarzy drukowanych)

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ( działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania)

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (działania na rzecz dobrostanu zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt)

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (edukacja społeczeństwa w kwiestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt)

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu zwierząt)

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (współdziałanie z właściwymi organami państowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie)

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (wspóldziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, zainteresowanymi zagadanieniami związanymi z opieką nad zwierzętami

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska)

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (aukcje internetowe w celu pozyskiwania środków na cele statutowe)

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności zwierząt przebywających w schroniskach)

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (prowadzenie działalności propagandowej, za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (prowadzenie schronisk dla zwierząt)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia "Pro aminali" we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych, składać może każda osoba wchodząca w skład zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY