Nazwa pełna

FUNDACJA WORK SERVICE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000458698

NIP

8971789566

REGON

022121896

Data rejestracji

17 kwietnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Reklama

 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność portali internetowych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność organizacji profesjonalnych

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wydawanie książek

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Działalność agencji reklamowych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu działający indywidualnie. W przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczeń o wartości powyżej 20. 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014