Nazwa pełna

FUNDACJA WORK SERVICE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000458698

NIP

8971789566

REGON

022121896

Data rejestracji

17 kwietnia 2013 r.

Adres siedziby

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Reklama

 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność portali internetowych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność organizacji profesjonalnych

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wydawanie książek

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Działalność agencji reklamowych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu działający indywidualnie. W przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczeń o wartości powyżej 20. 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014