Nazwa pełna

EVEREST TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000458441

NIP

7010378005

REGON

146456511

Data rejestracji

22 kwietnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

2 października 2019 r.

Adres siedziby

Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.2 mln zł

Kapitał wpłacony

1.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki I jej reprezentowania w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013