Nazwa pełna

FUNDACJA KASISI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000457951

NIP

9522124295

REGON

146626628

Data rejestracji

11 kwietnia 2013 r.

Adres siedziby

Pomiechowska 47 / 14, 04-694 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej dla ludności z biedniejszych regionów afryki. 2. Udzielanie pomocy społecznej umożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb osobom i rodzinom potrzebującym pochodzącym z biedniejszych regionów afryki. 3. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin potrzebujących pochodzących z biedniejszych regionów afryki oraz integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 4. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród osób z biedniejszych regionów afryki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z domu dziecka w kasisi w zambii. 5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością fundacji, w szczególności, których celami statutowymi jest szeroko rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej - bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród ludności z biedniejszych regionów afryki. 6. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów afryki. 7. Edukacja, oświata i wychowanie osób z biedniejszych regionów afryki. 8. Promocja i organizacja wolontariatu. 9. Rozkrzewianie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc, do których dostarczana jest pomoc.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie bądź prokurent. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu zatrudniania pracowników, czynności związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 150. 000zł. Zbycia, nabycia, oraz obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów oraz pożyć udzielania poręczeń - oświadczenia woli w imieniu fundacji wymagają zgody fundatora, wyrażonej w formie postanowienia.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY