Nazwa pełna

FILM FINANCE & PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000456374

NIP

7010374533

REGON

146606258

Data rejestracji

27 marca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Rynek 17 / 18, 32-400 Myślenice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

600 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Nadawanie programów radiofonicznych

 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych I abonamentowych

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność fotograficzna

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest prezes zarządu. Jeśli zarząd składa się z większej ilości osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 27 marca 2013 r.

  4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2013 r.

  4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2013 r.

  4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013