Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FILM FINANCE & PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000456374

NIP

7010374533

REGON

146606258

Data rejestracji

27 marca 2013 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Rynek 17 / 18, 32-400 Myślenice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

600 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Nadawanie programów radiofonicznych

 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność fotograficzna

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest prezes zarządu. Jeśli zarząd składa się z większej ilości osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 27 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013