Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 18 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUBOMIERZA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000455779

NIP

6161556705

REGON

022122766

Data rejestracji

10 kwietnia 2013 r.

Adres siedziby

Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, Polska

Cel działania

Inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Promowanie, upowszechnianie i rozwijanie idei oraz dorobku programu partnerstwa lokalnego. Wspieranie konkurencyjności, zdolności adaptacyjnych i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Budowanie społeczeństwa informacyjnego. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw indywidualnych. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej i społecznej młodzieży. Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację w jej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych, mieszkańców terenów wiejskich i innych. Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego i gospodarczego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur, regionów, społecznościami lokalnymi, regionalnymi. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacyjnie pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest działanie jednego członka zarządu prezesa zarządu lub dwóch pozostałych członków zarządu łącznie, czyli wiceprezesa zarządu i sekretarza

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017