Nazwa pełna

MCI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000004542

NIP

8992296521

REGON

932038308

Data rejestracji

28 marca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

17 września 2019 r.

Adres siedziby

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

53 mln zł

Kapitał docelowy

6.3 mln zł

Kapitał wpłacony

53 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

14.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8752 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001