Nazwa pełna

MCI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000004542

NIP

8992296521

REGON

932038308

Data rejestracji

28 marca 2001 r.

Adres siedziby

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 mln zł

Kapitał docelowy

6,3 mln zł

Kapitał wpłacony

50 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

14,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

MCI

Liczba wyemitowanych akcji:

50 mln

Wartość rynkowa:

649,4 mln zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.MCI.PL

Adres e-mail

OFFICE@MCI.EU

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8752 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001