Nazwa pełna

FUNDACJA "KRZYŻANOWICE PLUS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000453183

NIP

9151791464

Adres siedziby

Lipowa 10, Krzyżanowice, 51-180 Wrocław, Polska

Cel działania

Celami działania podmiotu są: 1)promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym miejscowości krzyżanowice. 2)inicjowanie I wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej krzyżanowic, 3)rozwijanie integracji mieszkańców krzyżanowic, 4)inicjowanie działań chroniących interesy społeczne miejscowości krzyżanowic, 5)wspieranie działań lokalnych na rzecz promocji krzyżanowic, gminy wisznia mała w polsce I na świecie, 6)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej I kulturowej 7)promocj a kultury ludowej, 8)inicjowanie I wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych dotyczących życia społeczności krzyżanowic, 9)działalność na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10)działalność charytatywna.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach składać może samodzielnie prezes zarządu lub wiceprezes zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 28 11 2012r. , 28 03 2013r. - zmiana par 5.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}