Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "KRZYŻANOWICE PLUS"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 marca 2013 r.

KRS

0000453183

NIP

9151791464

Adres siedziby

Lipowa 10, Krzyżanowice, 51-180 Wrocław, Polska

Cel działania

Celami działania podmiotu są: 1)promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym miejscowości krzyżanowice. 2)inicjowanie I wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej krzyżanowic, 3)rozwijanie integracji mieszkańców krzyżanowic, 4)inicjowanie działań chroniących interesy społeczne miejscowości krzyżanowic, 5)wspieranie działań lokalnych na rzecz promocji krzyżanowic, gminy wisznia mała w polsce I na świecie, 6)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej I kulturowej 7)promocj a kultury ludowej, 8)inicjowanie I wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych dotyczących życia społeczności krzyżanowic, 9)działalność na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10)działalność charytatywna.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach składać może samodzielnie prezes zarządu lub wiceprezes zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

5 aktualnych powiązań