Dane aktualne

Nazwa pełna

GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WISZNIA MAŁA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

1 marca 2013 r.

KRS

0000453104

Adres siedziby

Łąkowa 4, Ligota Piękna, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

Prowadzenie działaln. Mającej na celu zmniejszenia lub usunięcia zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia, środow. , spowodow. Katastrofami natural. , awariami techn. I innymi zdarzeniami oraz współdział. W tym zakresie z państwową strażą pożarną organ. Samorząd. I innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowni. H przeprowadz. W czasie pożarów, zagrożeń ekolog. Związanych z ochroną środow. Oraz innych klęsk I zdarzeń. Inform. Ludności o istniejących zagroż. Pożar. I ekologi. Oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków grs osp wisznia mała oraz młodzieży z terenów działania jednostki, kult. Fizycznej I sportu oraz prowadz. Działaln. Kultural. -oświat. J I rozrywk. J. Propago. Działalności ratowniczej. Prowadzenie działalności szkoleniowej. Uczestniczenie I reprezent. Grs osp wisznia mała w organach samorządowych I przedstawicielskich, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. Organizow. Pomocy poszkodow. W katastrofach, klęskach żywioło. , wypadkach, w tym także drogow. , a zwłaszcza pomocy psychol. , rzeczowej, rehabilit. I medycznej. Finansow. Pomocy: rehabilit. Poszkodow. W wypadkach w celu ich powrotu do zdrowia, psycholog. , rzeczowej I medycznej poszkodow. W katastrofach I klęskach żywioło.. Nabywanie sprzętu I wyposaż. Dla służb ratowniczych. Inicjowanie, prowadzenie I finans. Wspomaganie przedsięwzięć mających na celu szkolenia w zakresie pomocy doraźnej I ratownictwa medycz.. Działaln. W zakresie: ochrony I promocji zdrowia, organizow. Wypoczy. Dzieci I młodzieży, wspierania I upowszech. Kultury fiz. J, ekologii I ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku I bezpieczeństwa publicz. , ratownictwa I ochrony ludn. , pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych I wojen w kraju I za granicą prom. I organizacji wolontariatu, przeciwdział. Uzależnie. I patologiom społ.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymaga uchwały zarządu I złożenia pod koniecznymi dokumentami podpisów dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

8 aktualnych powiązań