Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 11 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "HOMO SACER"

KRS

0000453068

NIP

8992753958

REGON

022092315

Adres siedziby

Biskupa Bernarda Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 lutego 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2. 000 (dwóch tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji (ust. 2).

Cel działania

1. Działalność charytatywna na rzecz osób zmarginalizowanych, zagrożonych i wykluczonych społecznie. 2. Poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób i instytucji świadczących pomoc osobom wskazanym powyżej. 3. Świadczenie usług specjalistycznych na rzecz osób wskazanych powyżej. 4. Inicjowanie nowoczesnych zmian instytucjonalnych, systemowych, prawnych i organizacyjnych zmierzających do optymalnego rozwoju systemu świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej. 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. 6. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe. 7. Poradnictwo prawne dla osób marginalizowanych i instytucji publicznych. 8. Promocja i organizacja wolontariatu. 9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, rehabilitacja, profilaktyka zdrowia oraz związana z nimi działalność szkoleniowa, formacyjna, organizacja konferencji, sympozjów, koncertów, wystaw, etc. 10. Działania innowacyjne w wyżej wskazanych dziedzinach oraz propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim. 11. Przełamywanie stereotypów występujących w społeczeństwie. 12. Wsparcie i aktywizacja m. In. Osób bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, starszych, ubogich. 13. Popieranie nowoczesnych zmian instytucjonalnych, systemowych, prawnych i organizacyjnych zmierzających do optymalnego rozwoju: - systemu świadczeń społecznych w dziedzinie usług socjalnych użyteczności publicznej (ze źródeł w finansach publicznych oraz w finansach prywatnych) skierowanych do potrzebujących, - instytucji społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności: organizacji pożytku publicznego) oraz instytucji państwa (organy władzy publicznej), - procedur i mechanizmów współdziałania instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji państwa w ramach partnerstwa publiczno- społecznego.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór