Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 23 sierpnia 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "HOMO SACER"

KRS

0000453068

NIP

8992753958

REGON

022092315

Adres siedziby

Wojciecha Cybulskiego 35A, 50-205 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 lutego 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2. 000 (dwóch tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji (ust. 2).

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1. Działalność charytatywna na rzecz osób zmarginalizowanych, zagrożonych i wykluczonych społecznie. 2. Poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób i instytucji świadczących pomoc osobom wskazanym powyżej. 3. Świadczenie usług specjalistycznych na rzecz osób wskazanych powyżej. 4. Inicjowanie nowoczesnych zmian instytucjonalnych, systemowych, prawnych i organizacyjnych zmierzających do optymalnego rozwoju systemu świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej. 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. 6. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe. 7. Poradnictwo prawne dla osób marginalizowanych i instytucji publicznych. 8. Promocja i organizacja wolontariatu. 9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, rehabilitacja, profilaktyka zdrowia oraz związana z nimi działalność szkoleniowa, formacyjna, organizacja konferencji, sympozjów, koncertów, wystaw, etc. 10. Działania innowacyjne w wyżej wskazanych dziedzinach oraz propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim. 11. Przełamywanie stereotypów występujących w społeczeństwie. 12. Wsparcie i aktywizacja m. In. Osób bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, starszych, ubogich. 13. Popieranie nowoczesnych zmian instytucjonalnych, systemowych, prawnych i organizacyjnych zmierzających do optymalnego rozwoju: - systemu świadczeń społecznych w dziedzinie usług socjalnych użyteczności publicznej (ze źródeł w finansach publicznych oraz w finansach prywatnych) skierowanych do potrzebujących, - instytucji społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności: organizacji pożytku publicznego) oraz instytucji państwa (organy władzy publicznej), - procedur i mechanizmów współdziałania instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji państwa w ramach partnerstwa publiczno- społecznego.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

MISERART.COM

Adres e-mail

[email protected]