Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 23 maja 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK GMIN LUBELSZCZYZNY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000045225

NIP

7121931706

REGON

430632193

Data rejestracji

20 września 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Żołnierzy Niepodległej 5 / 3, 20-078 Lublin, Polska

Cel działania

1)wspieranie i upowszechn. Idei samorządu teryt. , 2)zajmowanie stanowiska w sprawach publ. ,3)reprezentow. I obrona interesów gmin, poprzez m. In. Integrow. Działań gmin zmierzających do szybkiego usunięcia negatywn. Skutków działaln. Osób pr. I fiz. Naruszających ważne interesy gmin a także prowadz. Mediacji w sprawach spornych między gminami a adminis. Rządową i samorząd. , 4)wspomag. Gmin w realizacji ich zadań własn. I zlec. , 5)wspieranie działań zmierzaj. Do budowania świadomości regionaln. , kształtow. I upowszechn. Wspólnych tradycji hist. , kult. , turyst. I gospodar. Wojew. Lubels. Przy zachowaniu unitarności rzeczp. Polsk. , 6)prowadz. Dział. Informacyjn. , nauk. , badawczej, edukacyjn. , oświat. , szkoleniow. , konsulting. , wydawnicz. I promocyjn. Na rzecz samorządów, 7)wspieranie działań na rzecz zrównoważon. Rozwoj. Gmin w zakresie m. In. :przeciw. Bezrob. I ogranicz. Jego skutków, promocji zatrudn. I aktywiz. Zawodow. Mieszk. Gmin; Rozwoju systemu pomocy społecz. I ochrony zdrow. Oraz wspier. Inicjatyw służ. Uspraw. Ich działania; Rozwoju przedsiębiorcz. I innowacyjn. Oraz wsparcia rozwoj. Infrastrukt. I gospodar. Komunaln. Na terenie gmin; Rozwoju obszarów wiejs. I rolnictwa; Ogranicz. Skutków niepełnosprawn. Mieszk. Gmin; Promocji przedsięwz. Proekologicznych, edukacji ekologiczn. , aktywności proekologiczn. Mieszk. Gmin oraz ochrony dziedzictwa przyrodn.; Rozwoj. Edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatel.; Rozwoju dialogu społecz. Oraz wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społecz. Informacyjnego; Bezpiecz. Publicznego i podejmow. Działań na rzecz jego poprawy; Upowszechn. Zasady równych szans kobiet i mężczyzn; Upowszechn. Kultury fiz. I sportu; Podejmow. Wspólnych przedsięwz. Z partnerami zagranicz. W zakresie współpr. Transgranicznej; Wspieranie działań na rzecz integr. Europ. Oraz rozwij. Kontakt. I współpracy międzynar. Na poziomie lokalnym; Inne działania dla dobra i rozwoj. Samorz. Wojew. Lubels. Oraz jego mieszk.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przewodniczacy zarządu, a w jego zastępstwie i lub ii wiceprzewodniczacy kierują pracami zarządu oraz reprezentują związek na zewnątrz. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz do podpisywania dokumentów o charakterze programowym upoważnieni są łącznie: dwaj członkowie zarządu w tym przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących.

Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1560 SĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY