Nazwa pełna

WYSOKI KOŚCIÓŁ - STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000452173

NIP

9151790631

REGON

022095207

Adres siedziby

Cicha 7, Wysoki Kościół, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Aktywizowanie I integrowanie środowiska lokalnego; 2. Promowanie wsi wysoki kościół I jej mieszkańców; 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego I oświatowego; 4. Pozyskiwanie z dostępnych funduszy środków na działalność; Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg I sieci telekomunikacyjnych wsi wysoki kościół oraz tworzenia I utrzymania miejsc rekreacji I wypoczynku; 5. Rozwój aktywności osób starszych I kobiet 6. Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wsród społeczeństwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 23. 09. 2016r. - zmieniono § 1, § 21 ust. 2.

  • 31. 12. 2012

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}